Van an toàn | Tác động đơn và tác động kép | Nguyên lý hoạt động